BlackBerry có ý định phát triển vấn đề giao tiếp xã hội và đặt nó vào nền tảng điện toán di động, hay thậm chí là đóng vai trò lãnh đạo trong việc Internet of Things (tạm dịch Internet hóa các thiết bị).

Xem tiếp...

Hoàng Gia Việt Nam

Cadillac.com.vn

www.thitbo.vn

Chúng Tôi Trên Youtube

Chúng Tôi Trên Facebook